ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-11.00 น.

กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ทำให้โครงการ Chula Zero Waste ประสบผลสำเร็จ

กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ทำให้โครงการ Chula Zero Waste ประสบผลสำเร็จ

น้องเยี่ยม - ธัชวัตถ์   ปิ่นสุวรรณ   นิสิตชั้นปีที่ 3  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมานำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ทำให้โครงการ Chula Zero Waste ประสบผลสำเร็จ 

20