สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วีดีโอถัดไป

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความตอนหนึ่งใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้กล่าวถึงความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะออกพระนามพระมหากษัตริย์ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อพระมหากษัตริย์ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจึงออกพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ดังนั้น การพระราชพิธีบรมราชาภิ

views-icon 192