สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

คนข้างถนน

วีดีโอถัดไป

โค้งไม่เข้า ที่เขาโพธิ์

สารตั้งต้น

คนข้างถนน

การจัดระเบียบ กลุ่มคนไร้บ้าน บางคนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด  เพราะบางครั้งไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตรงกันข้าม อาจเป็นแรงผลักให้หนีออกมา เพื่อกลับมาเป็นคนเร่ร่อนเหมือนเดิม แล้วสังคมจะจัดการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ที่ต้นตอ เพราะผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะก็คือหนึ่งคนไร้ที่พึ่ง ที่สมควรได้รับการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 

views-icon 157
views-icon 157