The World with KARUNA

Coding ภาษาแห่งอนาคต

The World with KARUNA

Coding ภาษาแห่งอนาคต
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความสำคัญต่อการหาความรู้ เปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิต แต่แค่รู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในเมื่อเราต้องอยู่กับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภาษา Coding ที่สั่งให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำงาน จึงเป็นภาษาสำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้วิธีการสั่งงาน ไม่ใช่เป็นผู้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียว ที่ฮ่องกงมีโรงเรียนภาษา Coding เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยมีเด็กให้ความสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline