10 ธ.ค. “วันรัฐธรรมนูญ” ระลึกย้อน รัฐธรรมนูญของไทยฉบับแรก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุกวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

36ข่าวแห่งปี : เส้นทางโรยด้วยตะปู บนถนนสายการเมือง “อนาคตใหม่” ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ชนวนการเมืองร้อน

มาแล้ว "คำขวัญวันเด็ก 2564" จาก "ลุงตู่" ย้อนคำขวัญวันเด็ก 2558 - 2563 จาก นายกฯ "ประยุทธ์"

ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลากว่า 700 ปี มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

โดยสาเหตุมาจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ขณะเดียวกันอิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินจากราษฎร ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไป จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฎิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระยาฤทธิอาคเนย์เป็นผู้บริหารประเทศ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว” สาระสำคัญที่กำหนดไว้ คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ พระมหากษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร ณะกรรมการราษฎร และศาล กระทั่งถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรก

ทั้งนี้นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด 20 ฉบับ ซึ่งฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 279 มาตรา จัดทำร่างขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐประหารที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช. ในขณะนั้น ก่อนประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

 

ที่มา : สารานุกรมเสรี / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ