10 ธันวาคม “วันรัฐธรรมนูญ” รำลึกวันที่มีกฎหมายหลักปกครองประเทศฉบับแรก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
10 ธันวาคม วันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก ให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศแก่ประชาชนชาวไทย

ทุกวันที่  10 ธันวาคม ของทุกปีถูกยกให้เป็น "วันรัฐธรรมนูญ" เนื่องจากวันนี้เมื่อ 90 ปีที่แล้วมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศสยาม อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน กฎหมายฉบับนี้ 

แต่ถ้าพูดให้ถูกจริงๆ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 

10 ธันวาคม “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” เช็กสัญญาณเตือน-วิธีป้องกันให้ห่างไกลโรค

วันหยุดเดือนธันวาคม 2565 รวมหยุดยาวรวด 3 สัปดาห์

สำหรับพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475  ถูกยกร่างโดย  หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ซึ่งมีสาระสำคัญที่กำหนดไว้ คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ พระมหากษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร ณะกรรมการราษฎร และศาล 

โดยคณะราษฎร ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายหลังทำการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสั่งให้ใช้รัฐธรรมนูญนี้ไปพลางก่อนและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไปจึงได้มีการเติมคำว่า "ชั่วคราว" ลงไปและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวประกาศใช้บังคับแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งต่อมาก็คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475

นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด 20 ฉบับ ซึ่งฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 279 มาตรา จัดทำร่างขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐประหารที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช. ในขณะนั้น ก่อนประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน

สาระสำคัญเป็นการจัดระเบียบการปกครอง การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ และมีกลไกปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ โดยปกติแล้ววันรัฐธรรมนูญจะเป็นถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำปี แต่วันรัฐธรรมนูญปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ทำให้หลายคนสงสัยว่าจะได้หยุดชดเชยหรือไม่ ล่าสุดรัฐบาลได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชยให้กับหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน โรงเรียน และธนาคารแล้ว ทำให้สัปดาห์นี้จะมีวันหยุดยาวถึง 3 วัน คือ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565

วันหยุดเดือนธันวาคม 2565 รวมหยุดยาวรวด 3 สัปดาห์

ไม่มีวิธีรักษา! “เซลีน ดิออน” ป่วยโรคทางระบบประสาทหายาก

ที่มา : สารานุกรมเสรี / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง / หนังสือ วันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรม"

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๗

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ