ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง 3 นายพลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกองทัพไทย ประกาศ แต่งตั้ง 3 นายพล เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 92 ง หน้า 25 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เผยแพร่ คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 515/65 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระบุว่า เพื่อให้การบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่ากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 1027/64 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศตั้ง "ไอติม - พริษฐ์" เป็นกรรมาธิการ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.สีน้ำตาล-บัตรลงคะแนน ส.ก.สีชมพู

อาการลองโควิด (Long Covid) มีวิธีรักษาอย่างไร? แล้วรักษาหายหรือไม่?

 

เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เกิดการบูรณาการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 18 จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ยกเลิก ข้อ 2 และข้อ 3 ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 1027/64 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทองวันนี้ (22 เม.ย.) ขึ้น 100 บาท เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.5%

2. แต่งตั้งให้ พล.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

3. แต่งตั้งให้ พล.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มอบหมาย

4. แต่งตั้งให้ พล.ท.แสงศักดิ์ ละมั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มอบหมาย

ขนส่ง เตรียมขึ้นราคา 15-40% ดันสินค้าพุ่งตามแน่ หากรัฐเลิกตรึงดีเซล 30 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2565

ลงนามโดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ