โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

วันที่ 4 ก.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พุทธศักราช 2560

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาอาวุโส" ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 145 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 5 "นายพล" ผงาด ส.ว.ใหม่

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ดังนี้

  1. ร้อยตรีหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น ร้อยโทหญิง
  2.  ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น ร้อยโทหญิง
  3. จ่าสิบเอกหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยตรีหญิง
  4.  จ่าสิบเอกหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560  มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. จ่าสิบเอกหญิง ศิยามล เฉิดเจิม เป็น ร้อยตรีหญิง

2. จ่าสิบเอกหญิง เนตรนภา อ่อนน้อม เป็น ร้อยตรีหญิง

3. จ่าสิบตรีหญิง ธัญวลัย โอชารส เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ