โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์" เป็นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์” เป็นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ข้าราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

โปรดเกล้าฯให้ "กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์" ผู้ว่าฯพัทลุง ลาออกจากราชการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาอาวุโส" ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 145 ราย

นางพรทิวา ไสวสุวรรณวงศ์ เคยเป็น รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ