อบต.ทั่วประเทศเฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทน มีผล 1 ต.ค. 66


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อบต.โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 14 มี.ค. 2566 เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป 

ชาวอบต.เฮ ลั่น "บิ๊กตู่" ประกาศขึ้นเงินเดือน

"จุรินทร์" ลั่น ค่าตอบแทน อสม. เริ่มในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์

โดยมีการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ รายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี  5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง  ดังนี้

 1) รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 25,800 บาท/เดือน    รอง นายก อบต. รวม  15,480 บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 7,080  บาท/เดือน

2) รายได้เกิน 10 - 25  ล้านบาท  (3,562 แห่ง)

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 35,600 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  21,180  บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 15,180 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต.  12,420 บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาท/เดือน

3) รายได้เกิน 25 - 50  ล้านบาท (525 แห่ง)

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 40,800  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  24,840  บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 15,840 บาท/เดือน และรองประธานสภา อบต.  12,960  บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 10,080 บาท/เดือน

4) รายได้เกิน 50 -  100 ล้านบาท (166 แห่ง)

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 46,000  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  28,500   บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 16,500 บาท/เดือน และรองประธานสภา อบต.  13,500  บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 10,500 บาท/เดือน

5) รายได้เกิน 100 - 300  ล้านบาท ( 30  แห่ง)

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 63,000  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  38,220   บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 24,720  บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต.  20,250  บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 15,750 บาท/เดือน

6) รายได้เกิน 300  ล้านบาท (8 แห่ง)

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 75,530  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  45,540  บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 30,540 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต.  24,990 บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 19,440 บาท/เดือน

ทั้งนี้  เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มในครั้งนี้ มีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของอบต. จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน 4,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66  เพิ่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปีคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งปรากฏว่า ร้อยละ 92.20 เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ