ราชกิจจาฯ ประกาศบัญชีเงินค่าตอบแทนใหม่ อบต.รับสูงสุด 75,530 บาท/เดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงนามโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้! ไทยตอนบนอ่วม 37 จังหวัด เริ่มกระทบสุขภาพ

สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย 20 เมษายน มองเห็นจากที่ไหนบ้าง?

ระเบียบดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป) และให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหรส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทน ท้ายระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2554

"ในกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้ยอดรวมของรายได้ที่จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐจัดสรรตามงบแสดงฐานะการเงินของปีงบประมาณที่ล่วงแล้วเป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินค่าตอบแทน" 

ข้อ 5 ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 

สำหรับอัตราบัญชีค่าตอบแทนใหม่นี้ ขึ้นอยู่กับรายได้ของ อบต.แต่ละแห่ง โดยปัจจุบันมี อยู่ประมาณ 5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง  ดังนี้ 

1. รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 25,800 บาท/เดือน    รอง นายก อบต. รวม  15,480 บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 7,080  บาท/เดือน

2. รายได้เกิน 10 – 25  ล้านบาท  (3,562 แห่ง)
อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 35,600 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  21,180  บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 15,180 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต.  12,420 บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาท/เดือน

3. รายได้เกิน 25 – 50  ล้านบาท (525 แห่ง)
อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 40,800  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  24,840  บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 15,840 บาท/เดือน และรองประธานสภา อบต.  12,960  บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 10,080 บาท/เดือน

4. รายได้เกิน 50 –  100 ล้านบาท (166 แห่ง)
อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 46,000  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  28,500   บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 16,500 บาท/เดือน และรองประธานสภา อบต.  13,500  บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 10,500 บาท/เดือน

5. รายได้เกิน 100 – 300  ล้านบาท ( 30  แห่ง)
อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 63,000  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม  38,220   บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 24,720  บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต.  20,250  บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 15,750 บาท/เดือน

6. รายได้เกิน 300  ล้านบาท (8 แห่ง)
อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.  รวม 75,530  บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม 45,540  บาท/เดือน  ประธานสภา อบต. 30,540 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต.  24,990 บาท/เดือน  สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.  และ เลขานุการสภา อบต. 19,440 บาท/เดือน ( ดูตารางบัญชีท้ายประกาศ)


 

เอเชียนกมส์2022-3 เอเชียนกมส์2022-3
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ