โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 4 รูป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 28 ข หน้าที่ 1 เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป ดังนี้

แพร่ประกาศให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกำหนด 4 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ

 

1. พระครูวิบูลธรรมกิจ เป็น พระราชวัชรปัทมคุณ สุนทรสีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

2. พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เป็น พระราชภาวนาวัชรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

3. พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ ศิลา เป็น พระราชวัชรธรรมโสภณ โกศลบริหารวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

4. พระครูปลัด เฉลิมชาติ วัดสิทธารถราชมณเฑียร สาธารณรัฐอินเดีย เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระวิเทศวัชราจารย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ