กางรายชื่อ 81 สว. ไม่เห็นชอบ-งดออกเสียง “เศรษฐา” นั่งนายกฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กเสียงโหวตนายกฯ กางรายชื่อ 81 สว. ลงมติไม่เห็นชอบ-งดออกเสียง “เศรษฐา ทวีสิน”

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้จากผลการลงมติ ปรากฎว่าที่ประชุมรัฐสภา มีมติเห็นชอบนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยเสียงเห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง งดออกเสียง 81 เสียง 

โดยจากผลการลงคะแนนดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น สว. ที่ลงมติไม่เห็นชอบ 13 เสียง และ สว.ที่ลงมติงดออกเสียง 68 เสียง

เช็กเสียง 152 สว. ยกมือโหวตนายก หนุน “เศรษฐา ทวีสิน”

“เศรษฐา” ขอบคุณ สส.-สว.โหวตนั่งนายกฯ พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

16 สส.ประชาธิปัตย์ แหกมติพรรค โหวตนายก “เศรษฐา ทวีสิน”

ทั้งนี้ สว. ที่ลงมติไม่เห็นชอบ 13 เสียง ประกอบด้วย

 1. นาย กษิดิศ อาชวคุณ
 2. นาย จเด็จ อินสว่าง
 3. นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
 4. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
 5. ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์
 6. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
 7. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 8. นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
 9. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
 10. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
 11. นาย สมชาย แสวงการ
 12. นาย เสรี สุวรรณภานนท์
 13. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

ส่วน สว. ที่ลงมติงดออกเสียง 68 เสียง ประกอบด้วย

 1. นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 2. นาย จรินทร์ จักกะพาก
 3. นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
 4. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
 5. นาย เจน นำชัยศิริ
 6. พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 8. นาย เฉลียว เกาะแก้ว
 9. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
 10. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
 11. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
 12. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
 13. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
 14. นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 15. นาง ดวงพร รอดพยาธื์
 16. พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
 17. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
 18. นาย ตวง อันทะไชย
 19. นาย ถนัด มานะพันธุ์นิยม
 20. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
 21. นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 22. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 23. นาย นิพนธ์ นาคสมภพ
 24. นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ
 26. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 27. หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
 28. นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
 29. นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 30. นางสาว ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม


   
 31. นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 32. นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 33. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
 34. พลเอก พหล สง่าเนตร
 35. นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
 36. นาย พิทักษ์ ไชยเจริญ
 37. นาย พีระศักดิ์ พอจิต
 38. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
 39. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
 40. พลเอก วลิต โรจนภักดี
 41. นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์
 42. นาย วิทยา ผิวผ่อง
 43. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
 44. นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
 45. นาย วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 46. นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 47. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
 48. รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
 49. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
 50. นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 51. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
 52. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
 53. นายแพทย์ หม่อมหลวง สกุล มาลากุล
 54. พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์
 55. นาย สมชาย เสียงหลาย
 56. นาย สมเดช นิลพันธุ์
 57. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
 58. นาย สัญชัย จุลมนต์
 59. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
 60. นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 61. นาง สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
 62. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
 63. นาย อนุศักดิ์ คงมาลัย
 64. นาย อนุสิษฐ คุณากร
 65. นาง อภิรดี ตันตราภรณ์
 66. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
 67. นาย ออน กาจกระโทก
 68. พลเอก อู้ด เบื้องบน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ