ต่อเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชายแดนใต้ 1 เดือน เว้น อ.กะพ้อ ปัตตานี ประกาศใช้ พ.ร.บ.มั่นคง แทน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 1 เดือน เว้น อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ให้ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ แทน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลายฉบับ โดยส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 1 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันยังมีประกาศอีกฉบับ เพื่อยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และบังคับใช้ พ.ร.บ.มั่นคงฯ ระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ย. 2566 แทน

โฆษกรัฐบาล โยนฝ่ายความมั่นคง แถลงปมขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ชายแดนใต้

ครม.เคาะโยกย้ายแต่งตั้งผู้ว่าฯ - ข้าราชการ "มหาดไทย" รวม 24 ตำแหน่ง

 

สำหรับฉบับแรก คือ ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 1 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครอบคลุมพื้นที่ 

  • จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน 
  • จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน
  • จังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และอำเภอกาบัง

โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใจเขตท้องที่ข้างต้น ตามประกาศลงวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

แต่ปรากฎว่ายังคงมีการก่อเหตุร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ อีกทั้งยังพบแหล่งหลบซ่อนและซ่องสุมกำลังแพลเพื่อเตรียมก่อเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการ และยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปกแบต่างๆ ในพื้นที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเกรงกลัวอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชนจนไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

จึงสมควรขยายระยเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

วันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ 2 ฉบับ ส่งผลให้การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมถึง ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

อ่านรายละเอียด : 

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เพื่อยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานสามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้าควบคุมแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้นจึงให้ยกเลิกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป

และให้กำหนดเป็นพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎหมายแทน โดยให้มีผลระหว่างวันที่  20 -  30 ก.ย. 2566

อ่านรายละเอียด :

 

 

 

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ข้อกำหนด 6 ข้อ ออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องปฏบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการให้อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. 

2.ห้ามบุคคลใดเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตามที่ผู้อำนวยการ กอ.มน. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เว้นแต่เป็นบุคคลซื่งได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

4.ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

5.ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม ตามที่ กอ.รมน.ประกาศกำหนด

6.ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ หรือภายในเขตบริเวณพื้นทีผู้อำนวยการ กอ.รมน.ประกาศกำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 20 – 30 ก.ย. 2566

อ่านรายละเอียด 

"ผลสอบ ก.พ.66” รอบ Paper & Pencil ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อได้ ที่นี่ !

ผลวอลเลย์บอลหญิงไทย สุดต้านแพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 นัดสองศึกคัดเลือกโอลิมปิก 2024

เปิดสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวด 1 ตุลาคม

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ