เช็กรายชื่อ! 147 ส.ส. พรรคก้าวไกลมีใครบ้าง? หลัง “พิธา” กลับเข้าสภา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดข้อมูลรายชื่อ ส.ส.พรรคก้าวไกล 147 คน หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ไม่พ้นสมาชิกภาพ สส. หวนกลับคืนสภา!

จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยคดีกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า บริษัทดังกล่าวไม่ถือว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนใดๆ จึงไม่เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)

ซึ่งจากผลคำพิพากษาดังกล่าว จะทำให้นายพิธาได้กลับเข้าทำหน้าที่ สส.พรรคก้าวไกลในสภาอีกครั้งหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติสมาชิกภาพสส. "พิธา"ไม่สิ้นสุด

เปิดชื่อตุลาการเสียงข้างน้อยศาลรัฐธรรมนูญชี้ "พิธา" สิ้นสุด สส.คดีหุ้น ITV

เปิดเหตุผลศาลรัฐธรรมนูญ อธิบายชัด!ทำไมไอทีวีไม่ใช่สื่อ

ส.ส.พรรคก้าวไกล ช่างภาพพีพีทีวี
เช็กรายชื่อ 147 ส.ส. พรรคก้าวไกล หลังพิธากลับข้าสภา

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีข้อมูล ส.ส.พรรคก้าวไกล รวม 147 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 39 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 108 คน ประกอบด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

 1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 2. นายชัยธวัช ตุลาธน
 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
 4. นายเซีย จำปาทอง
 5. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
 6. นายอภิชาติ ศิริสุนทร
 7. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
 8. นายรังสิมันต์ โรม
 9. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
 10. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
 11. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
 12. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
 13. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
 14. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
 15. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
 16. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
 17. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
 18. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
 19. นายมานพ คีรีภูวดล
 20. นายรอมฎอน ปันจอร์
 21. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ
 22. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
 23. นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี
 24. นายศุภโชติ ไชยสัจ
 25. นางสาวศนิวาร บัวบาน
 26. นายนิติพล ผิวเหมาะ
 27. นายปารมี ไวจงเจริญ
 28. นายวรภพ วิริยะโรจน์
 29. นายสุรวาท ทองบุ
 30. นายคำพอง เทพาคำ
 31. นางสาววรรณวิภา ไม้สน
 32. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
 33. นายองค์การ ชัยบุตร
 34. นางสาวชุติมา คชพันธ์
 35. นายจุลพงศ์ อยู่เกษ
 36. นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์
 37. นายณรงเดช อุฬารกุล
 38. นางสาวภคมน หนุนอนันต์
 39. นายสุเทพ อู่อ้น 

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กรุงเทพมหานคร

นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ กรุงเทพมหานคร  เขต 1

นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ กรุงเทพมหานคร  เขต 2

นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร  เขต 3

นายภัณฑิล น่วมเจิม กรุงเทพมหานคร  เขต 4

นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ กรุงเทพมหานคร  เขต 5

นายกัณตภณ ดวงอัมพร กรุงเทพมหานคร  เขต 6

นางสาวภัสริน รามวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต 7

นายชยพล สท้อนดี กรุงเทพมหานคร   เขต 8

นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ กรุงเทพมหานคร  เขต 9

นายเอกราช อุดมอำนวย กรุงเทพมหานคร  เขต 10

นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ กรุงเทพมหานคร  เขต 11

นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ กรุงเทพมหานคร  เขต 12

ธนเดช เพ็งสุข กรุงเทพมหานคร   เขต 13

นางสาวสิริลภัส กองตระการ กรุงเทพมหานคร  เขต 14

นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ กรุงเทพมหานคร  เขต 15

นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต 16

นายวีรวุธ รักเที่ยง กรุงเทพมหานคร   เขต 17

นายธีรัจชัย พันธุมาศ กรุงเทพมหานคร  เขต 18

นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ กรุงเทพมหานคร  เขต 19

นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร  เขต 21

นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ กรุงเทพมหานคร  เขต 22

นายปิยรัฐ จงเทพ กรุงเทพมหานคร   เขต 23

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กรุงเทพมหานคร  เขต 24

นางสาวแอนศิริ วลัยกนก กรุงเทพมหานคร  เขต 25

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร  เขต 27

นางสาวรักชนก ศรีนอก กรุงเทพมหานคร  เขต 28 (รอประกันตัว)

นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล กรุงเทพมหานคร  เขต 29

นายธัญธร ธนินวัฒนาธร กรุงเทพมหานคร  เขต 30

นายสิริน สงวนสิน กรุงเทพมหานคร   เขต 31

นางสาวปวิตรา จิตตกิจ กรุงเทพมหานคร  เขต 32

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ กรุงเทพมหานคร  เขต 33

ขอนแก่น

นายวีรนันท์ ฮวดศรี ขอนแก่น  เขต 1

นายอิทธิพล ชลธราศิริ ขอนแก่น  เขต 2

นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ขอนแก่น  เขต 3

จันทบุรี

นายวรายุทธ ทองสุข จันทบุรี   เขต 1

นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ จันทบุรี  เขต 2

นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน จันทบุรี   เขต 3

ฉะเชิงเทรา

นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา  เขต 4

ชลบุรี

นายวรท ศิริรักษ์ ชลบุรี   เขต 1

นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ ชลบุรี  เขต 2

นายชวาล พลเมืองดี ชลบุรี   เขต 3

นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ ชลบุรี  เขต 6

นายสหัสวัต คุ้มคง ชลบุรี   เขต 7

นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ชลบุรี   เขต 8

นายยอดชาย พึ่งพร ชลบุรี   เขต 9

เชียงราย

นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ เชียงราย  เขต 1

นายฐากูร ยะแสง เชียงราย   เขต 3

นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม เชียงราย  เขต 6

เชียงใหม่

นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู เชียงใหม่  เขต 1

นางสาวการณิก จันทดา เชียงใหม่  เขต 2

นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ เชียงใหม่  เขต 4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง เชียงใหม่ เขต 6

นายสมดุลย์ อุตเจริญ เชียงใหม่  เขต 7

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เชียงใหม่  เขต 8

ตราด

นายศักดินัย นุ่มหนู ตราด  เขต 1

ตาก

นายคริษฐ์ ปานเนียม ตาก  เขต 1

นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ตาก เขต 2

นครปฐม

นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ นครปฐม เขต 4

นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล นครปฐม  เขต 6

นครราชสีมา

นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ นครราชสีมา     เขต 1

นายปิยชาติ รุจิพรวศิน นครราชสีมา    เขต 2

นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ นครราชสีมา เขต 3

นครสวรรค์

นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี นครสวรรค์ เขต 1

นนทบุรี

นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ นนทบุรี  เขต 1

นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ นนทบุรี เขต 2

นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร นนทบุรี  เขต 3

นายนพดล ทิพยชล นนทบุรี   เขต 4

นายปรีติ เจริญศิลป์ นนทบุรี   เขต 5

นายคุณากร มั่นนทีรัย นนทบุรี  เขต 6

นายเกียรติคุณ ต้นยาง นนทบุรี  เขต 7

นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ นนทบุรี  เขต 8

ปทุมธานี

นายสรวีย์ ศุภปณิตา ปทุมธานี  เขต 1

นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ ปทุมธานี  เขต 2

นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว ปทุมธานี  เขต 3

นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ ปทุมธานี  เขต 4

นายเชตวัน เตือประโคน ปทุมธานี  เขต 6

นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ปทุมธานี  เขต 7

พระนครศรีอยุธยา

นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พระนครศรีอยุธยา  เขต 1

นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พระนครศรีอยุธยา  เขต 2

พิษณุโลก

นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พิษณุโลก  เขต 5

ภูเก็ต

นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ ภูเก็ต  เขต 1

นายเฉลิมพงศ์ เเสงดี ภูเก็ต  เขต 2

นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ภูเก็ต  เขต 3

มุกดาหาร

นายณกร ชารีพันธ์ มุกดาหาร  เขต 2

ระยอง

นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ระยอง เขต 1

นายกฤช ศิลปชัย ระยอง   เขต 2

นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ระยอง  เขต 3

นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ระยอง  เขต 4

นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ระยอง เขต 5

ลพบุรี

นายสาธิต ทวีผล ลพบุรี เขต 2

ลำปาง

นางทิพา ปวีณาเสถียร ลำปาง  เขต 1

นายชลธานี เชื้อน้อย ลำปาง   เขต 3

นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ ลำปาง  เขต 4

ลำพูน

นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ลำพูน  เขต 1

สมุทรปราการ

นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ สมุทรปราการ  เขต 1

นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ สมุทรปราการ  เขต 2

นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ สมุทรปราการ  เขต 3

นายวุฒินันท์ บุญชู สมุทรปราการ   เขต 4

นางสาวนิตยา มีศรี สมุทรปราการ   เขต 5

นายวีรภัทร คันธะ สมุทรปราการ   เขต 6

นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ สมุทรปราการ   เขต 7

นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ สมุทรปราการ   เขต 8

สมุทรสงคราม

นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สมุทรสงคราม  เขต 1

สมุทรสาคร

นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สมุทรสาคร  เขต 1

นายศิริโรจน์ ธนิกกุล สมุทรสาคร  เขต 2

นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สมุทรสาคร  เขต 3

สระบุรี

นายสรพัช ศรีปราชญ์ สระบุรี  เขต 1

อุดรธานี

นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ อุดรธานี  เขต 1

หลุดแชทเด็ก 17 ปี เรียกเพื่อนมารับหลังรู้ตัวถูก “สมรักษ์” พามาโรงแรม

ศาลสั่งจำคุก 6 ปี "ไอซ์ รักชนก" ปมโพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันฯ ไม่รอลงอาญา

ซูเปอร์คอม ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกมีการเปลี่ยนมือ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ