“สนธิญา-ธีรยุทธ” ยื่นป.ป.ช.สอบจริยธรรม 44 สส. ก้าวไกล ลงชื่อแก้ ม.112


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“สนธิญา-ธีรยุทธ” ยื่นสอบจริยธรรม 44 สส. ก้าวไกล ลงชื่อแก้ ม.112 บอกจะตามติดรวบรวมหลักฐานหากไม่หยุดพฤติกรรม เสี่ยงโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต

วันนี้ 2 ก.พ. 2567 นายสนธิญา สวัสดี  อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องให้ป.ป.ช.ตรวจสอบจริยธรรม สส. 44 คน ของพรรคก้าวไกล ที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยระบุว่า ติดตามเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา 112 ตั้งแต่ จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปี 2561 รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ คณะนิติราษฎร์ มาจนถึง พรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกลในปัจจุบัน

พรรคก้าวไกลยันไม่มีเจตนาบ่อนทำลาย-แยกสถาบันฯออกจากชาติ

วิบากกรรมก้าวไกล! ผลพวงคดีแก้ 112 หลังจากนี้มีอะไรรออยู่

ม.112 ช่างภาพพีพีทีวี
นายสนธิญา สวัสดี  อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 112 ผูกพันทุกองค์กร ที่ต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นมรดกบาป  ที่เป็นการกระทำถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์ เป็นดีเอ็นเอ จากอนาคตใหม่ ถึงก้าวไกล ที่ตนคัดค้านมา ตลอด 7 ปี ซึ่งเห็นใจสส.ทั้ง 44 คนที่ร่วมลงชื่อ เสนอแก้ไขมาตรา 112 แต่หวังให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต

ทั้งนี้ผลพวงคำวินิจฉัย 31 ม.ค. ส่งผลต่อพรรคก้าวไกล3 ประการ คือ1.กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน อย่างน้อย3มาตรา ทั้งใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง 2.ฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง นำไปสู่การกระทำล้มล้างการปกครองที่มีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมือง และ3. การยื่นเรื่องให้ป.ป.ช. เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่กระทำผิดซึ่งนำมาประกอบ เพราะเรื่องจริยธรรมแยกออกมาจากกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรฐานตามอุดมการณ์ที่เป็นบทบัญญัติที่ร้ายแรง ที่ป.ป.ช.จะต้องยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศาลฎีกา

นายสนธิญา ยังได้แจ้งพรรคก้าวไกล และผู้บริหาร ว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ ตั้งแต่ 31 ม.ค. เป็นต้นมา ทั้งของพรรค และคำให้สัมภาษณ์ ของนายปิยบุตร แสงกนกกุล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รวมถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกล ก็ยังจะเดินหน้าเรื่องมาตรา112 ต่อไปหรือไม่ และจะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินหน้าแก้ไขมาตรา 112 เพื่อนำมาประกอบการชี้แจง ต่อป.ป.ช. เพื่อนำไปสู่การเอาผิดสส. 44 คน

นอกจากนี้จะติดตามเรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม หากมีรายละเอียดเสนอ นิรโทษกรรมความผิดให้กับผู้กระทำผิดตามมาตรา 112 ก็จะ นับรวมและ เป็นการแสดงว่า กำลังแก้ไขมาตรา 112 จึงเปรียบเป็นมรดกบาปกลายเป็นดาวลูกไก่ที่อยู่บนท้องฟ้าสูง และถือเป็นการตั้งใจเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ไม่ได้เคารพศาลไม่ทำตามที่ศาลสั่ง จึงขอเตือนขอให้พรรคก้าวไกล ที่ยังคงเคลื่อนไหว

นายสนธิญา กล่าวต่ออีกว่า การยื่นร้องจริยธรรมในวันนี้ คิดว่า มีโอกาส 50:50 แต่ถ้าหลังจากนี้ยังมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งศาล คิดว่ามีโอกาสตัดสิทธิ์ทางการเมือง เพราะตนมีเป้าหมายให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต

เช่นเดียวกับ นายธีรยุทธ สุววรรณเกษร ในฐานะผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 49   กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์   หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกล กระทำการล้มล้างการปกครองฯ  เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไก่จำนวน 44 คนฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง   กรณีร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา   ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 87 

นายธีรยุทธ  อ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจากการที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ผู้ถูกร้องที่หนึ่ง และ สส. ของผู้ถูกร้องที่สอง คือ พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน  เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อสภาผู้แทนราษฎร และในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ได้ใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในการที่จะเสนอแก้ไขมาตรา 112  และศาลวินิจฉัย ว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการลดทอนสถานะ และการคุ้มครองสถาบัน  มุ่งหมายแยกสถาบันออกจากความเป็นชาติไทย เป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ข้อ 5 ที่กำหนดว่าต้องยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 

และข้อ 6 ที่กำหนดว่า ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และข้อ 27 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 1  ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวข้อ 3 วรรคสอง กำหนดว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนี้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ด้วย

ส่วนการยื่นต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้สอบจริยธรรมอย่างเดียวหรือต้องการให้ยุบพรรค นายธีรยุทธ กล่าวว่าเรื่องการยุบพรรค เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อ กกต. แล้วเมื่อวานนี้  ส่วนต้องการ โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยหรือไม่ นายธีรยุทธ กล่าวไม่ใช่ความต้องการของตน แต่จะไปถึงตรงนั้นได้หรือไม่ เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย  ขึ้นอยู่กับวิธีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีครบถ้วน และยืนยันไม่ได้ปิดทางแก้ไขกฎหมาย แต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามแนวทางนิติบัญญัติ

นายธีรยุทธ ยังกล่าวถึงพรรคก้าวไกล ถอดนโยบายแก้ไขมาตรา 112 ออกจากหน้าเพจของพรรคแล้วนั้น ว่าเป็นการดำเนินตามคำสั่งของศาล เชื่อว่าเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคน่าจะแนะนำไว้แล้ว ตนก็ไม่อยากก้าวร่วง แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องนี้จะสามารถลดทอนโทษของการกระทำได้หรือไม่  เป็นหน้าที่ขององค์กรต่างๆที่จะตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งทราบว่านายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้สั่งการ ให้เตรียมตัวรวบรวมพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีหนทางอยู่บ้าง

ส่วนความเห็นของนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำ กลุ่มก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย แล้วมองว่าการปลดนโยบายออกจากหน้าเพจ เป็นการกระทำที่ป๊อดและสูญเปล่า นายธีรยุทธ มองว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนายปิยบุตร  เป็นเรื่องปัจเจกบุคคล แต่การสร้างพรรคการเมืองขึ้นจะต้องมีเจตจำนง ในการพิทักษ์รักษาดำรงไว้ซึ่งกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร จะต้องรับฟังคำวินิจฉัยนั้นไปปฏิบัติด้วย ดังนั้นการที่พรรคก้าวไกลนำคำวินิจฉัยของศาลไปดำเนินการด้วยความเคารพ ก็ถือเป็นการเคารพต่อกฎหมาย

ส่วนที่แกนนำบางคนแสดงความเห็นว่าการเอานโยบายแก้ไขมาตรา 112 ออกจากหน้าเพจแต่ถูกซ่อนไว้ภายใน และจะสามารถหยิบยกขึ้นมาดำเนินการเมื่อไหร่ก็ได้นั้น นายธีรยุทธ กล่าวว่า หากมีการทำเช่นนั้นจริง ก็ยังคงเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการซ่อนเร้น แต่ตนเชื่อว่าทีมกฎหมายจะมีการเสนอแนวทาง ให้กับพรรคที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ ผลการดำเนินการในวันนี้ก็เป็นไปตามหน้าที่ในฐานะผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น

“นาตาลี เกลโบว่า” เปิดใจครั้งแรก เลิกสามีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เผยเรื่องยากที่สุดในชีวิต

ผลบอลเอเชียน คัพ 2023 เกาหลีใต้ ควง จอร์แดน เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย

ฟังความเห็น ‘จตุพร พรหมพันธุ์’ มองก้าวไกล หากถูกยุบจะยิ่งเติบโต

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ