ป.ป.ช.ฟันอาญาอดีตนายกฯอบจ.ตรัง “กิจ หลีกภัย” พี่ชายชวน จัดซื้อที่ดินสร้างท่าเรือแพงเกินจริง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช.ฟันอาญา อดีตนายกฯอบจ.ตรัง “กิจ หลีกภัย” พวกรวม 6 คน จัดซื้อที่ดินสร้างท่าเรือนาเกลือแพงเกินจริง

วันที่ 27 ก.พ. 2567 นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง พร้อมคณะแถลงข่าวตามมติป.ป.ช.คดีการจัดซื้อที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2 ครั้งเมื่อปี 2549 และ ปี 2543 พบการทุจริตในการจัดซื้อที่ดิน ราคาแพงเกินความจริง ป.ป.ช.ได้ทำการไต่สวน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 13 คน และมีการชี้มูลว่าร่วมกันกระทำความผิด 6 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารอบจ.ตรัง ในครั้งนั้นคือ นายกิจ หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกฯอบจ.ตรัง กับพวกที่เป็นข้าราชการและบุคคลอื่น 

อสส.รับดำเนินคดีอาญา “บิ๊กอ๊อด” กับพวก กลับคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอส

ชี้มูลผิดอาญา-วินัย “ชัยวัฒน์” ปมสร้างอาคารหน่วยพิทักษ์ฯ ห้วยคมกฤต

กิจ หลีกภัย สตริงเกอร์ ตรัง
สำนักงานป.ป.ช.ตรัง

ผิดตามกฎหมายอาญา 151 และ 151 มีเอกชนคือเจ้าของที่ดินก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย 1 คน เป็นผู้สนับการกระทำความผิด

ขณะที่มีการแถลงข่าวในวันนี้ มีนายชาญยุทธ เกื้ออรุณ อดีตรองนายกอบจ.ตรัง และ ประธานสภาอบจ.ตรังมาร่วมฟังการแถลงข่าวและสอบถามผู้อำนวยการป.ป.ช.อีกด้วยในหลายประเด็น แต่ข้อซักถามส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนการไต่สวนของป.ป.ช.จึงเปิดเผยไม่ได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งที่ 128/2566 มีมติว่า

การกระทำของ นายกิจ หลีกภัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิด ฐานละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 79

การกระทำของนางปริปัญญา เอียดแก้ว หรือนางสดใส แซ่อั้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

การกระทำของนายมณี แป้นน้อย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 นายวสันต์ เครือเพชร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 และนายโรม ไชยมล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

การกระทำของนายปรีชา เศรษฐวรพันธุ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 11 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86

สำหรับนายประยูร ช่อเส้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 และนายอำนวย บุญฤทธิ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ได้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับ นายกิจ หลีกภัย นางปริปัญญา เอียดแก้ว หรือนางสดใส แซ่อั้ง นายมณี แป้นน้อย นายวสันต์ เครือเพชร นายโรม ไชยมล และนายปรีชา เศรษฐวรพันธุ์ ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน

และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย กับนางปริปัญญา เอียดแก้ว หรือนางสดใส แซ่อั้ง นายมณี แป้นน้อย นายวสันต์ เครือเพชร นายโรม ไชยมล นายเสงี่ยม จันทร์สุวรรณ และนายธีรนันท์ สุทธินันท์ และส่งสำนวนการไต่สวน และเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กับนายกิจ หลีกภัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบด้วย พบการทุจริตในการจัดซื้อที่ดินด้วยวิธิพิเศษ ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553 จำนวน 2 แปลงรวม 13ไร่ 2 งาน 47ตารางวา นายกฯอบจ.อนุมัติงบงบประมาณ 10.5ล้านบาท ซื้อในราคา 10ล้านบาท ตกไร่ละประมาณ 740,740บาท ขณะที่ราคาประเมิน ไร่ละ 43,000.บาทเศษ รวมราคาประเมิน 572,850.บาท สรุปคือ ราคาประมิน 572,850.บาท อบจ.ตรังจัดซื้อ 10 ล้านบาท ขั้นตอนและการสิบราคาประเมินก้ดำเนินการไม่ถูกต้อง การไต่สวนคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

สำหรับท่าเรือนาเกลือของอบจ.ตรัง ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ บริเวณหมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง ที่อบจ.ตรังในยุคของนายกิจ หลีกภัย พี่ชายนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ตรัง เป็นฝ่ายออกงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์ขนถ่ายสินค้า โดยท่าเทียบเรือมีความยาว 185 เมตร ความกว้าง 29 เมตร รองรับเรือขนาด 4,000 ตันกรอส จอดได้ครั้งละ 2 ลำ ซึ่งอบจ.ตรัง ได้เช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งอยู่ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง กับกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ อาคารคลังสินค้า อาคารซ่อมบำรุง อาคารด่านตรวจ 2 ป้อมยาม อาคารสำนักงาน และอาคารห้องเครื่อง เพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนการส่งออกสินค้า อาทิ ข้าวโพดแห้ง มะพร้าวแห้ง ปูนซีเมนต์ ไม้ยางพาราแปรรูป แร่ ยิปซั่ม บุหรี่ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าก่อในการก่อสร้างกว่า 406 ล้านบาทเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จตามกฎหมายจะต้องคืนให้กรมธนารักษ์ และอบจ.ตรังได้เข้าไปทำสัญญาเช่าปีละ 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) เพื่อดำเนินการดูแลและบริหารจัดการ

 โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดสัญญาเช่าในเดือนกันยายน 2561 และมีการขอต่อสัญญาเช่าอีก 7 ปี 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2568) รายได้หลักมาจากการเก็บค่าบริการท่าเรือ ซึ่ง อบจ.ตรัง อยู่ในระหว่างขอลดอัตราค่าเช่ากับกรมธนารักษ์ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการน้อยลง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาการบริหารท่าเรือนาเกลือขาดทุนทุกปี ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ท่าเรือนาเกลือ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าเรือ ยังพบว่ามีเรือขนถ่ายสินค้าเทกองคือแร่ยิปซั่ม ยังมาใช้บริการ

แต่ในวันนี้ยังไม่มีเรือ ส่วนสินค้าที่บรรจุสินค้าในคอนเทนเนอร์นั้น ไม่มีการมาใช้บริการนานแล้ว จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เยงท่าเรือนาเกลือ ราคาที่ดินเปล่าหากชาวบ้านซื้อขายกันไร่ละ 150,000 ถึง 200,000.บาท หากมีสวนยางและสวนปาล์ม จะอยู่ที่ไม่เกิน 250,000 บาทต่อ 1 ไร่

เดชา เผย ทนายคู่กรณีไม่ยอมถอนคำร้องครอบครองปรปักษ์ แม้ผู้ตายกราบเท้าก็ไม่ยอมถอนให้

เกิดอะไรขึ้น กับ บิตคอยน์ ราคาร้อนแรงตลอดวัน ทะยาน 2 ล้านบาท!

นศ.-ศิษย์เก่า "อุเทนถวาย" รวมตัวแสดงพลัง 5 จุด ค้านย้ายสถาบัน!

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ