เผยแพร่ พ.ร.ฎ. ปรับฐานเบี้ยหวัด บำนาญ 11,000 บาท มีผล 1 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ปรับฐาน เบี้ยหวัด บำนาญ เป็น 11,000 บาท เริ่มบังคับใช้ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518

คอนเทนต์แนะนำ
เลื่อนจ่ายเร็วขึ้น! เงินพิเศษผู้พิการ บัตรสวัสดิการฯ โอน 19 เม.ย.67
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 17 – 26 เม.ย. เตือนฝนเพิ่มขึ้น ระวังพายุฤดูร้อน!

ปรับฐานเบี้ยหวัด บำนาญ ข้าราชการเป็น 11,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 67 ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ พ.ร.ฎ. ปรับฐานเบี้ยหวัด บำนาญ 11,000 บาท มีผล 1 พ.ค. 67

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 นว  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 4 นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับ  ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน 11,000 บาท หักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ"

อ่านรายละเอียด : พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567

ประเพณี "วันไหล" คืออะไร ทำไมถึงมีขึ้นหลังวันสงกรานต์

ความเสี่ยงที่อิสราเอลต้องเจอ หากเดินหน้าตอบโต้อิหร่านเต็มกำลัง

ผลบอล UCL รอบ 8 ทีม เปแอสเช-ดอร์ทมุนด์ กอดคอ เข้ารอบรองฯ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | แมนยู vs แมนฯ ซิตี้ | ชิงฯ เอฟเอ คัพ

ใช้ปากเตะบอล | แมนยู vs แมนฯ ซิตี้ | ชิงฯ เอฟเอ คัพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ