เปิดโฉมหน้าแคนดิเดต 40 สว.กทม. เข้ารอบชิง สว.ระดับประเทศ!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ใครเป็นใคร! เปิดโฉมหน้า 40 สว.ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้ารอบชิงเก้าอี้ สว.ระดับประเทศ

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร รอบแบ่งสายหรือรอบไขว้ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นการเลือกไขว้จาก 20 กลุ่ม ซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น

โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครจากผู้สมัคร 20 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งหมด 40 คน ประกอบด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือก สว.กทม. มาสาย 17 คน “สนธิญา-เหรียญทอง-สันธนะ” ไม่ได้ไปต่อ
ลือสะพัดจ่าย 2-3 หมื่น ฮั้ว เลือก สว. คาดระดับประเทศค่าตัวสูงขึ้น

สว.กทม.1 พีพีทีวี
โฉมหน้าแคนดิเดต 40 สว.กทม.

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ นายกฤษฎาเปี่ยมพงษ์สานต์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก, พลตำรวจตรีอรรถวิทย์ สายสืบ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม, พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,นางฉันทนา หวันแก้ว อดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย อดีตกรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนาและปลูกพืชล้มลุกฯ ได้แก่ นายเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายชูเกียรติ เลิศศุภานนท์ ผู้ออกแบบปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์

 

สว.กทม.2 พีพีทีวี
โฉมหน้าแคนดิเดต 40 สว.กทม.

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง ได้แก่ น.ส.สดใส โอมหานนท์ เกษตรกรสวนมะนาว, นายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทนายความและเจ้าของสวนทุเรียน

 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ นายแล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการด้านแรงงาน, นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา อาจารย์สอนด้านนโยบายการเงินการคลัง

 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค พลังงาน ได้แก่ นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการเอกชน, นายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม ได้แก่ นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย, น.ส.ฐานิยา ตุลาธรรมธร ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน

 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 ได้แก่ น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์ ประธานบริหารองค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสู่สากล, นายสนั่น ขวัญเอื้อ เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์

 

สว.กทม.3 พีพีทีวี
โฉมหน้าแคนดิเดต 40 สว.กทม.

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย, น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิสุวณาประชาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาด

 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ นายปิยะพงศ์ เรืองรอง ผู้ชำนาญด้านเคมีอุตสาหกรรม, นายวิวัฒน์ ทีฆะคีรีกุล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด

 

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์, นายประเวทย์ ตันติสัจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน

 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี ได้แก่ น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ สมาคมสตรีประธานสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, น.ส.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล อาชีพรับจ้าง

 

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ได้แก่ นายสุเทพ สุริยะมงคล คน 6 ตุลา 19, นายอาณัฐชัย รัตตกุล เลขาธิการมูลนิธิลูกเสือโลก

 

สว.กทม.4 พีพีทีวี
โฉมหน้าแคนดิเดต 40 สว.กทม.

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา ได้แก่ น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ นักออกแบบศิลปะการแสดง, น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักแสดง

 

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ น.ส.อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, น.ส.แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

 

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม ได้แก่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีอดีตคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ อดีตผู้สื่อข่าวหลายสำนัก

 

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะป๊อปคัลเลอร์, น.ส.กฤติมา เพ็งสุข เจ้าของตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน

 

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ นักธุรกิจเพื่อสังคม, นายวราวุธ ตีระนันทน์ อุปนายกสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

 

ทั้งนี้ หลังการเลือกเสร็จสิ้นผู้อำนวยการการเลือกได้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสวระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะเข้าไปสู่การคัดเลือ กสว.ระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับเรื่องเป็น สว.ระดับจังหวัดกลุ่มอาชีพละ 10 คนรวม 20 กลุ่มอาชีพ 200 คน

วิเคราะห์บอล! ยูโร 2024 ออสเตรีย พบ ฝรั่งเศส 17 มิ.ย.67

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า! มรสุมปกคลุมกำลังแรง-แนวโน้มฝนกระจายเพิ่มขึ้น

เลือก สว.กทม. มาสาย 17 คน “สนธิญา-เหรียญทอง-สันธนะ” ไม่ได้ไปต่อ

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ