"โดม" รับผิดรู้เท่าไม่ถึงการณ์โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์