สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดโครงการเสริมศักยภาพคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ


เผยแพร่




สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการสร้างโอกาสทางอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ผลักดันการลดความเหลื่อมล้ำ โดยส่งเสริมคนพิการทั้งในด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการให้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองมาประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) 

“เซ็นทรัลรีเทล” มองค้าปลีกสัญญาณฟื้น อัดงบ 2.8 หมื่นล้าน ขยายสาขาไทย-เวียดนาม

9 อุตสาหกรรมแห่งปี 2566 การต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ให้ "ปัง" กว่าเดิม

 

เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการผ่านโมเดล  “1 บริษัท ดูแล 1 องค์กรคนพิการ” ซึ่งนับเป็นการบูรณาการครั้งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้กับคนพิการ ด้วยการเปิดโอกาสการจ้างงานและสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการที่มีศักยภาพและความสามารถให้ได้กลับเข้าสู่สังคม การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการ จัดจำหน่ายให้กับองค์กรคนพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมฯ จำนวนทั้งสิ้น 92 บริษัท  ซึ่งต่างมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง จะร่วมกันขยายผลตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประกอบด้วย

 

  1. เปิดโอกาสด้านการจ้างงาน และสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่คนพิการที่มีศักยภาพได้กลับเข้าสู่สังคม มีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม
  2. เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยการพัฒนาและยกระดับสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) พร้อม กระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคให้กว้างขึ้น ด้วยการ สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านร้านค้าของสมาชิกในสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
  3. เสริมสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนด้วยการ นำวัสดุเหลือใช้มา Recycle และ Upcycle สร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า โดยการเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ซึ่งช่วยทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

 


สมาคมผู้ค้าปลีกไทยให้ความสำคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และมุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่อง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ