กฎหมายประกาศใช้แล้ว เอาผิดตำรวจได้ แม้ออกจากราชการ