เจ้าของ “กุชชี” บริจาคเงิน 3,500 ล้านบาท บูรณะ “มหาวิหารนอเทรอดาม”