สรรพากรแจง ดอกเบี้ยต่ำกว่า 20,000 ไม่ต้องเสียภาษี แต่ต้องยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูล