ทหารเตรียมความพร้อมร่างกาย “นักเรียนสามเสนฯ” ช่วงเรียนปรับพื้นฐาน