ลาลับ เจ้าของเพลงฮิต Que sera Que sera (Whatever Will be ,Will Be)