"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เสด็จเปิดประชุมรัฐสภา