ฝ่ายค้าน ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ “ประยุทธ์” เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่