ลุยตัด “ต้นท่อม” หนักเกือบ 3 ตัน คาดลูกนักการเมืองท้องถิ่นลอบปลูก