สถาบันไฟฟ้าฯ จับมือ สสว.พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล