พบพัดลม 30 ตัว ปณ.คูคต สูงกว่าราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนด