ไม่มีน้ำ! ชาวบ้านต้องพึ่งตัวเอง หาซื้อน้ำดื่มมาบริโภค