“พิศิษฐ์” สงสัยปรับปรุงปณ. 4 แห่ง ไม่ใช้วิธีประกวดราคา