ภัยแล้งส่งผล ดอกมะลิวันแม่พุ่งถึง 800 บาทต่อกิโลกรัม