ช่างโดดเก็บตลับเมตรตกทะเล เผยภรรยาซื้อให้ก่อนเสียชีวิต