สาธารณสุข ตรวจร้านค้างานลอยกระทง สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว