การเหยียดหยามเกียรติภูมิทหาร ถือเป็นเรื่องที่กองทัพรับไม่ได้