น้ำทะเลหนุน-ค่าความเค็มทะลุ ทำประปาเมืองกรุงกร่อยหลายเขต