ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศขึ้นเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่งกกต.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

TOP ประเด็นร้อน