สมคิด สั่ง ก.ล.ต. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ หามาตรการรับมือหุ้นร่วงจาก โควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมคิด สั่ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หารือมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลตลาดทุน หลังหุ้นไทยร่วงหนักจนต้องประกาศใช้ Circuit Breaker เพื่อพักทำการซื้อขาย 2 วันติดกัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยแม้จะร่วงแรงแต่ยืนยันว่าไม่มีการปิดซื้อขายตลาดหุ้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากมาตรการที่มีอยู่ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หารือมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลตลาดทุน

“แมทธิว ดีน” ติดเชื้อ "โควิด-19"

ลูกสาว ผอ.สุวรรณภูมิ แฉรัฐบาลกรณี “ผีน้อย”

ด่วน! ตลท.ใช้ “เซอร์กิตเบรกเกอร์” หลังหุ้นร่วงหนัก 10%

ล่าสุด คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติให้ผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไปถึง 30 มิถุนายน 2563 และผ่อนผันการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19

โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประธาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทุนและทรัสต์) และการส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยมีข้อสรุป ดังนี้

ฝ่าพิษ โควิด-19 หุ้นไทยปิดบวกรับศุกร์ 13

1. คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนและทรัสต์

คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติให้ผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนและทรัสต์ โดยขยายเวลาจัดประชุมประจำปี 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือ 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะช้ากว่า และหากสถานการณ์ยังไม่บรรเทาลงให้ ก.ล.ต. ขยายเวลาเพิ่มเติมได้

ในกรณีที่วาระการประชุมประจำปี 2563 มีเพียงวาระเพื่อทราบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และผู้จัดการกองทรัสต์สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวแทนการจัดประชุมได้ โดยต้องมีช่องทางให้ผู้ถือหน่วยส่งคำถามหรือข้อสงสัยได้ นอกจากนี้ บลจ. และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเผยแพร่สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลด้วย   

2. คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันการส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของ PVD

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดทุนฝ่าวิกฤต COVID-19

คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติให้ผ่อนผันการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของ PVD โดยบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถเลือกแนวทาง (1) จัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีให้ ก.ล.ต.โดยผ่อนผันเวลาการจัดส่งเอกสารจากภายใน 150 วัน เป็น 240 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี และเปิดเผยให้สมาชิก PVD ทราบภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี หรือ (2) เสนองบการเงินและรายงานการสอบบัญชีให้สมาชิก PVD รับรองด้วยการส่งหนังสือขอมติจากสมาชิก และจัดส่งเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองแล้วให้ ก.ล.ต. ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี และต้องเสนอเอกสารชุดเดียวกันนี้ต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป

ขณะที่ในส่วนของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอก ได้ปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเพื่อใช้เป็นการชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดให้สมาชิกจะขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (last trading price) เป็น จะขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (last trading price) เท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในภาพรวม ทั้งนี้ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่การซื้อขายในภาคบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ