เปิดมาตรการหลายจังหวัด พื้นที่ไหน “เคอร์ฟิว” เวลาเข้าออกเมือง สู้โควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลายจังหวัด ทยอยออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งกำหนดเวลาเข้าออก “พื้นที่ตัวจังหวัด – เคหสถาน-ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ”

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงกระจายทั่วประเทศ  จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และออกมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งการจำกัดการเดินทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม และหลายจังหวัดมีการปิดจังหวัดเข้าออก ยกเว้นกรณีจำเป็น หรือหลายจังหวัดเริ่มมีการประกาศ “เคอร์ฟิว” กำหนดเวลาออกจากเคหสถาน

อัปเดตข่าวโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด 1 เม.ย. 63

กรณีการประกาศ “เคอร์ฟิว” ห้ามออกจากเคหะสถาน หรือการกำหนดห้ามเปิดร้านค้า กิจการ หรือการเข้าออกต่างๆ “ล็อกดาวน์” บางจุด ที่ไหนอย่างไรบ้าง...

เริ่มจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หลังจากออกประกาศมา 4 ฉบับในการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว 34 สถานที่จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ขณะเดียวกัน กทม.ได้ร่วมกับตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆ ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19​ บริเวณเส้นทางเข้า - ออก พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 12 จุด ตลอด 24​ ชั่วโมง    ล่าสุดวันที่ 1 เม.ย. 2563 ยังกำหนดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารเครื่องดื่ม เปิดได้ตั้งแต่เวลาตี 5 ถึงเที่ยงคืน ส่วนสวนสาธารณะห้ามเปิดทั้งหมด

กทม. สั่งคุมเข้ม!! เวลาเปิด "ร้านสะดวกซื้อ- ร้านอาหารเครื่องดื่ม" ตี 5 ถึงเที่ยงคืน

นนทบุรี  ออกประกาศ วันที่ 31 มี.ค.2563  ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น(1 เม.ย.)  ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน  

ประกาศ "เคอร์ฟิว " นนทบุรี ลดการแพร่เชื้อ โควิด-19

สมุทรปราการ  ประกาศปิดร้านสะดวกซื้อเวลา 23.00 น.-05.00 น. และให้เพิ่มมาตรการด้วยการจัดที่ระหว่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน พร้อมจัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการ และให้พนักงานและลูกค้าต้องใส่หน้กากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้และรับบริการ ส่วนตลาดนัด ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ ฯลฯเริ่ม 1 เม.ย.2563  

แม่ฮ่องสอน  ออกประกาศวันที่ 31 มี.ค. ห้ามประชาชนเข้าออกพื้นที่จังหวัด   ห้ามออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เว้นแต่ทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับอนุญาต   รวมทั้งให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักต่างๆคัดกรองไข้ก่อนทุกครั้ง จัดทำทะเบียนคุมผู้บริการหากเป็นชาวต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันทีหากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทประกาศ  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

ภูเก็ต ประกาศปิดทางเข้าออกจังหวัดในการใช้ยานพาหนะ หรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น  สำหรับช่องทางอากาศกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 10 เม.ย. ถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน 

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเชื้อไวรัสคร่าชีวิต 12 ราย

นอกจากนี้ ในส่วนมาตรการที่ไม่ได้กำหนดเวลาเข้าออก ยังมีหลายพื้นที่ อาทิ 

ระนอง  ออกคำสั่งห้ามข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกพื้นที่จังหวัดระนอง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดระนอง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก่อนวันเดินทาง และเมื่อเดินทางกลับจังหวัดระนองต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด  

ปัตตานี  ประกาศห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี   เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค  การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ฯลฯ       มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.เป็นต้นไป

ยะลา ประกาศห้ามประชาชนเดินทางเข้าออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด   เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล เช่นกัน

นราธิวาส ประกาศปิดการเดินทางเข้าออก โดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อปฏิบัติของแต่ละจังหวัด หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม ม.52  ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม ม.18 ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ขึ้นอยู่กับคำสั่งประกาศของแต่ละจังหวัด)

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 1 เม.ย. 63

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ