เปิดกม.สำคัญ 'พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ - มาตรา 116' ความผิดและบทลงทัณฑ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กางกฎหมายสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ - ป.อาญามาตรา 116 ตำรวจใช้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิด จาบจ้วงสถาบันฯ

หลังจากนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ออกมาให้สัมภาษณ์ ระบุว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติกรรมละเมิดจาบจ้วงสถาบันฯ ด้วยกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นายกฯ เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระเมตตา รับสั่ง ไม่ให้ใช้ ม.112 กับประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) โดยพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคณะทำงานและตรวจสอบ ติดตาม มีข้อมูลบุคคล และกลุ่มคนที่เข้าข่ายกระทำความผิด โดยนำกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาใช้เป็นหลัก แต่หากบางรายที่พฤติกรรมการกระทำความผิด เข้าข่าย ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ก็ต้องดำเนินดคีในข้อหาดังกล่าวด้วย โดยย้ำว่าให้ความสำคัญกับ พ.ร.บ.คอมฯมากกว่า

เปิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

มาตรา 14 ที่ระบุถึงการกระทำความผิด ละเมิดกฎหมาย

“มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ข้างต้น ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

"มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด ตามมาตรา 14"

ขณะที่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116

“ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย

(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ

(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

ตำรวจขึ้นบัญชีกลุ่มก้าวล่วงสถาบันฯ ตามตัว รู้พฤติกรรม ใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เอาผิด

 

 

 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ