มาแรง! คอมเมนต์ แก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ หนุน #สมรสเท่าเทียม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ แฮชแท็กสมรสเท่าเทียม หนุนแก้ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชีวิตคู่ไม่จำกัดเพศ

เป็นประเด็น ติดเทรนด์ ทวิตเตอร์ แฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม เมื่อ สภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....” ซึ่งเสนอโดย นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กับคณะ  

กลุ่มหลากหลายทางเพศ ชี้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต เนื้อหายังไม่ได้สนับสนุนความเสมอภาค

มีข้อมูลประกอบการพิจารณา คือ เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก สาระสำคัญหลักของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคลธรรมดาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา” เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส” ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส”  รวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส โดยได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส”

การหมั้น ให้บุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศซึ่งมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ทำการกันได้ และเสนอกำหนดคำศัพท์ขึ้นใหม่เป็น “ผู้หมั้น” และ “ผู้รับหมั้น” แทนคำว่า “ชาย” และ “หญิง” และแบบของการหมั้นให้ผู้หมั้นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้กับผู้รับหมั้น ในส่วนของเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่หมั้นยังคงตามหลักการเดิมเพียงแต่ปรับถ้อยคำเป็น “ผู้หมั้น” และ “ผู้รับหมั้น”

การแต่งงาน ให้บุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศซึ่งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถสมรสกันได้ หรือหากมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ สำหรับเงื่อนไขการสมรสยังคงหลักการเดิม แต่มีการปรับถ้อยคำจากคำว่า “ชาย” หรือ “หญิง” เป็น “บุคคล” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสมรสระหว่างบุคคล เช่น

บุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาจะทำการสมรสกันมิได้

บุคคลจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสไม่ได้ 

การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองยินยอมเป็นคู่สมรส

คู่สมรสต้องอยู่กินกันฉันคู่สมรสและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามความสามารถและฐานะของตน

การจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของคู่สมรส สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

การหย่า เหตุหย่า การฟ้องหย่าระหว่างคู่สมรส สิทธิได้รับค่าทดแทน การแบ่งสินสมรส

การเป็นผู้อนุบาลคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งกรณีศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

การรับบุตรบุญธรรม

การรับมรดก กรณีผู้ตายมีคู่สมรส ต้องมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยให้นำเรื่องส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่ากันตามกฎหมายยังคงมีสิทธิโดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน

ร่างกฎหมายนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สมาคม ชมรม องค์กร ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ประชาชน

“ไต้หวัน” ประเทศแรกเอเชียรับรองแต่งงานกลุ่มรักร่วมเพศ

“อนาคตใหม่-เพื่อไทย” หนุน แก้กฎหมาย คู่ชีวิต

คิวบาไฟเขียวกฎหมายคนเพศเดียวกันแต่งงาน

​เสมอภาค! ไอร์แลนด์แก้รธน.แต่งงานเพศเดียวกันถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” และ “ต่างเพศ” สามารถทำการหมั้นกันได้หรือไม่

ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” หรือ “ต่างเพศ” สามารถสมรสกันได้ ตามกฎหมายหรือไม่

ควรแก้ไขอายุบุคคลที่จะทำการสมรสกันได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือไม่

ควรแก้ไขให้คู่สมรสทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศมีสิทธิ หน้าที่ ความสัมพันธระหว่างกันเหมือนสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหรือไม่

อย่างไรก็ตามเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?&id=94  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 24,000 ราย โดยยังคงรับฟังความเห็นต่อเนื่อง 

ขณะที่มีผู้ทวีต โดยเฉพาะกลุ่ม LGTB หรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ มากันติด #สมรสเท่าเทียม เห็นด้วยกับการปรับแก้กฎหมายจำนวนมาจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอันดับต้นๆ ในวันที่ 6 กรกฎาคม โดยมีบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมร่วมประชาสัมพันธ์ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขกฎกมายฉบับนี้

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

โรมาเนีย

VS

ยูเครน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ