นับถอยหลังวิกฤตภัยแล้งหนักสุดรอบ 17 ปี น้ำเหลือใช้อีกแค่ 36 วัน (คลิป)