โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เลื่อนยศ "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์"

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 8 นายทหาร "พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์" ให้มีผลลำดับแรก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน 8 นาย ดังนี้

1.ว่าที่ พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ เป็น พันเอก

2.ว่าที่ พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3.ว่าที่ พันโทหญิง สุณิสา ยายิรัมย์ เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที่ พันตรีหญิง รัตน์ฎาวรรณ อัมภวา เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก กิตติพล ภูษา เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยโท ยอดเยี่ยม สินสันธิเทศ เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโท สุธี ค่างาม เป็น ร้อยโท

8. ว่าที่ ร้อยโท ประเสริฐ บุญเกิด เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ล่าดับที่ 1 ล่าดับที่ 5 ถึงล่าดับที่8 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563

ล่าดับที่ 2 ล่าดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563

และล่าดับที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

คลิกอ่านประกาศฯ

 

Olympic2024-2_B Olympic2024-2_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ