เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบ จ.ตาก ได้รับผลกระทบปิดปากคลองตลาด