ปภ.เตือน ประชาชนระวังผลกระทบสุขภาพ ในพื้นที่หมอกควันปกคลุม