“บุรีรัมย์” ขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ