หมอกควันปกคลุมหนาแน่น จ.แม่ฮ่องสอน กำชับติดตามสถานการณ์ไฟป่า