ชี้ทั่วประเทศมีโรงงานที่ใช้อิริเดียม192 กว่า 34 แห่ง